i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 中秋節假期及教師發展日
 
 
日期 : 2017-10-03
 
 
內容:-
 
有關中秋節假期詳情如下:
 
十月四日(星期三)為中秋節假期;
十月五日(星期四)為中秋節翌日假期;
十月六日(星期五)為教師發展日,幼兒不用回校。
 
放假三天,十月九日(星期一)照常上課。

rpfile